Terug

Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk vanZorg BV

Printbare versie
Voor de printbare versie van de algemene leveringsvoorwaarden zakelijk vanZorg BV klik hier.


Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk vanZorg BV

Algemene leveringsvoorwaarden zakelijk vanZorg BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Utrecht onder het nummer 54962285

Identiteit van de ondernemer
vanZorg BV
Websites: vanzorg.nl

Afslag 2
NL-3981 PD Bunnik
T. +31(0)30 65 60 644
F. +31(0)30 65 90 478
E. [email protected]
KvK-nummer: 54962285
BTW-identificatienummer: NL851508157B01

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 2 - Aanbod, totstandkoming en duur overeenkomst
Artikel 3 - Prijzen
Artikel 4 - Betaling
Artikel 5 - Kosten en verzuim
Artikel 6 - Kwaliteitscertificaten
Artikel 7 - Recht van reclame
Artikel 8 - Retentierecht
Artikel 9 - Levering
Artikel 10 - Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 - Verplichtingen Opdrachtgever
Artikel 12 - Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 13 - Garantie
Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Opschorting / beëindiging
Artikel 17 - Privacy statement
Artikel 18 - Toepasselijk Recht

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten met vanZorg.
 2. De wederpartij van vanZorg wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. In het geval een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, laat dit de (strekking van de) overige bepalingen onverlet.
 5. vanZorg is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 6. In geval van strijd tussen één of meer bepalingen uit de door vanZorg gesloten overeenkomst en bepalingen uit de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit genoemde overeenkomst.
 7. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Aanbod, totstandkoming en duur overeenkomst

 1. Aanbiedingen en/of offertes gedaan door vanZorg zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 3. De door vanZorg verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
 4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat vanZorg aan opdrachtgever de orderbevestiging heeft gestuurd, dan wel door aanvang van uitvoering door vanZorg van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 5. In het geval van bestellingen via de webshop komen overeenkomsten (slechts) tot stand na acceptatie van de bestelling van de opdrachtgever door vanZorg.
 6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Wijzigingen in overeenkomsten gelden alleen indien en voor zover schriftelijk door vanZorg bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en kosten derden (waaronder transportkosten), en worden op factuurbasis, tenzij anders overeengekomen, bij opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Alle prijzen zijn bij levering binnen Nederland inclusief verpakkingskosten, tenzij anders overeengekomen. Bij deellevering is vanZorg gerechtigd de kosten hiervoor bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. vanZorg is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.

Artikel 4 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door vanZorg aan te geven (post)bankrekening in de valuta waarin door vanZorg is gefactureerd.
 2. In het geval van bestellingen via de webhop dient betaling te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld.
 3. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de aangewezen (post)bankrekening is bijgeschreven zodat vanZorg er over kan beschikken.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen alle vorderingen welke vanZorg nog op opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.
 5. Betaling door opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting, verrekening en/of opschorting, tenzij anders overeengekomen.
 6. In geval van wanbetaling strekken alsdan gedane betalingen allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen. Hierbij staat het opdrachtgever vrij te bepalen aan welke uitstaande facturen de betaling wordt toegewezen.
 7. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. vanZorg heeft vanaf de vervaldatum recht op een vertragingsrente van 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 8. Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke blijft, is vanZorg gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 - Kosten en verzuim

 1. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan vanZorg alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 160,-. De kosten bedragen 15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente. Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn de werkelijke kosten verschuldigd.
 2. Als vanZorg in een gerechtelijke procedure geheel of in hoofdzaak in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die vanZorg in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffende.
 3. Geen garanties worden verstrekt noch is vanZorg aansprakelijk in het geval het geleverde niet voldoet aan het doel waarvoor de opdrachtgever of haar afnemer het wenst te gebruiken. De opdrachtgever heeft ter zake zelf vooraf een onderzoeksplicht. Door vanZorg vooraf gedane mededelingen over het product doen daar niet aan af.

Artikel 6 - Kwaliteitscertificaten

 1. VanZorg is niet gecertificeerd. Opdrachtgever dient zelf voor het offertetraject aan vanZorg kenbaar te maken of er kwaliteitscertificaten, bijvoorbeeld ISO, BRC ect., benodigd zijn voor uit het uitvoeren van de opdracht. VanZorg is nimmer aansprakelijk als na het uitvoeren van de opdracht dit wel het geval bleek te zijn.

Artikel 7 - Recht van reclame

 1. Klachten over de door vanZorg geleverde diensten en/of producten dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na verzenddatum factuur schriftelijk aan vanZorg kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 - Retentierecht

 1. Op alle producten welke zich van of namens opdrachtgever onder vanZorg bevinden, ongeacht de oorzaak of de reden daarvan, heeft vanZorg een retentierecht zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens vanZorg heeft voldaan.

Artikel 9 - Levering

 1. Levering door vanZorg (of door haar ingeschakelde derden) geschiedt op het afleveradres van opdrachtgever, waarbij vanZorg zich het recht voorbehoudt de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij anders overeengekomen.
 2. vanZorg is slechts gehouden een transportverzekering af te sluiten indien en voor zover vanZorg zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.
 3. Gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en vormen bij overschrijding voor opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming of afname te weigeren.
 4. In geval opdrachtgever niet in staat is de producten in ontvangst te nemen zal vanZorg zorgdragen voor opslag. Kosten voor opslag (waaronder kosten van verzekering tegen diefstal en brand) komen voor rekening van opdrachtgever. Bovendien is vanZorg in dat geval te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 - Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Het risico van de door vanZorg te leveren producten zal van vanZorg op opdrachtgever overgaan bij levering.
 2. Alle door of namens vanZorg geleverde producten blijven eigendom van vanZorg tot het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, aan vanZorg verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen opdrachtgever verschuldigd is geworden na totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van verschuldigde rente en kosten.
 3. Het door of namens vanZorg geleverde kan in geval van niet tijdige betaling zonder rechterlijke machtiging door vanZorg worden teruggehaald, onverminderd het recht van vanZorg om schadevergoeding te vorderen. Opdrachtgever dient vanZorg toegang te verschaffen tot de plaatsen waar de betreffende producten zich bevinden.
 4. Gedurende de periode waarin het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag opdrachtgever de betreffende producten niet bezwaren of hierop een beperkt recht vestigen. Bovendien is opdrachtgever gehouden vanZorg onverwijld op de hoogte te stellen van acties door derden met betrekking tot aan vanZorg toebehorende producten.
 5. Als vanZorg geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan vanZorg te verpanden.

Artikel 11 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient alle informatie die vanZorg naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tijdig aan vanZorg ter beschikking te stellen. Bovendien dient opdrachtgever vanZorg terstond te informeren aangaande overige feiten en omstandigheden die in verband met de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 2. Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van opdrachtgever naar oordeel van vanZorg daartoe aanleiding geeft is opdrachtgever op eerste verzoek van vanZorg gehouden onverwijld (aanvullende) zekerheid te stellen in een door vanZorg te bepalen vorm. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. vanZorg heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, toepassing en onderhoudvan de door haar bij vanZorg afgenomen producten en/of diensten. In geval opdrachtgever producten van vanZorg op proef heeft, dient opdrachtgever zich als een goed houder te gedragen.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich van rechtstreeks contact met toeleveranciers van vanZorg en/of andere derden die vanZorg bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 5. Het is opdrachtgever verboden resultaten verkregen door gebruik van bij vanZorg op proef geleende producten voor externe doeleinden in te zetten.
 6. Opdrachtgever is gehouden de door vanZorg, of door vanZorg ingeschakelde derden, geleverde producten direct te controleren op juistheid, bij gebreke waarvan haar recht van reclame, als omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, komt te vervallen.
 7. Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de hierboven beschreven verplichtingen, heeft vanZorg het recht haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet aan te vangen, dan wel op te schorten, tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovendien zal vanZorg gerechtigd zijn de extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12 - Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt vanZorg de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef) modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van vanZorg ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vanZorg niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan vanZorg per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door vanZorg gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan vanZorg een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 13 - Garantie

 1. Tussen vanZorg en opdrachtgever geldt fabrieksgarantie, maar slechts voor zover vanZorg deze van haar eigen leveranciers krijgt.
 2. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud danwel installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
 3. Als opdrachtgever zich op de fabrieksgarantie wil beroepen, dient hij de zaak franco aan vanZorg terug te zenden.
 4. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van vanZorg heeft voldaan.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid zijdens vanZorg voor directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van vanZorg wordt gedekt en uitgekeerd.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering als genoemd in het vorige lid plaatsvindt, is aansprakelijkheid zijdens vanZorg beperkt tot de door haar in rekening gebrachte factuur, met een maximum van EUR 5.000,-.
 3. Indien vanZorg aansprakelijk gehouden mocht worden voor directe schade is opdrachtgever gehouden de mogelijkerwijs geleden schade, respectievelijk de schadeveroorzakende oorzaak, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij vanZorg te melden en haar voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan vanZorg mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.
 4. vanZorg is niet aansprakelijk voor onjuist(e) toepassing en/of onderhoud door opdrachtgever van de geleverde producten en/of diensten.
 5. vanZorg is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten daarvan in strijd met artikel 11 lid 5 van deze algemene voorwaarden.
 6. vanZorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. In geval vanZorg voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, aanvaardt zij nimmer meer aansprakelijkheid dan zij zelf geldend kan maken tegen de door haar ingeschakelde derde. vanZorg gaat niet eerder over tot uitkering aan opdrachtgever dan nadat zij de vergoeding van de schade van de door haar ingeschakelde derde heeft ontvangen. vanZorg is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 8. vanZorg is geen producent zodat zij elke vorm van productaansprakelijkheid - voor zover door de wet toegestaan – uitsluit.
 9. Opdrachtgever vrijwaart vanZorg tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst van vanZorg redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  - oorlog, oproer, molest;
  - diefstal bij vervoer goederen, brand, watersnood, waterschade, energie uitval, computeruitval, bedrijfsbezetting, werkstaking;
  - bij vanZorg en/of bij door vanZorg ingeschakelde derden;
  - surseance van betaling, faillissement, WSNP van door vanZorg ingeschakelde derden.
 2. In geval van overmacht is vanZorg gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of partieel te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever is verplicht vanZorg te betalen voor de door vanZorg nagekomen verplichtingen uit de overeenkomst tot aan het moment waarop overmacht is ingetreden.

Artikel 16 - Opschorting / beëindiging

 1. vanZorg kan met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever opschorten, dan wel de overeenkomst per direct ontbinden, indien:
  - opdrachtgever of de door vanZorg ingeschakelde derden in staat van faillissement geraakt;
  - opdrachtgever of de door vanZorg ingeschakelde derden surseance van betaling wordt verleend;
  - opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens vanZorg;
  - opdrachtgever gevraagd is zekerheid te stellen met betrekking tot haar betalingsverplichtingen maar nalaat dit te doen;
 2. Opdrachtgever is gehouden alle schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst die aan haar te wijten is, aan vanZorg te vergoeden.
 3. Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft vanZorg recht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, alsmede van de kosten als door vanZorg of door vanZorg ingeschakelde derden tot dan toe gemaakt bij uitvoering van haar verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 17 - Privacy statement

 1. vanZorg respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt ieders persoonlijke gegevens vertrouwelijk.Persoonlijke gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 2. vanZorg zal persoonlijke gegevens van opdrachtgever niet verkopen. Gegevens van opdrachtgever worden alleen verstrekt aan die partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Medewerkers van vanZorg en door vanZorg ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens van opdrachtgever te respecteren.

Artikel 18 - Toepasselijk Recht

 1. Alle rechtsverhoudingen van vanZorg en verbintenissen tussen vanZorg en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alle rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van vanZorg, onverminderd de bevoegdheid van vanZorg zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.

 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »